Thursday, March 26, 2015

Muhimmu notice

Lobuvethi rahmaitherinneve,

Dhaadhi fahun alhugandu vanee vettifa-eve adhi maraa gaaiy vi-eve. Bandhuga 4 mas dhuvahu evves masthee ehcheh nulibi hurumaffahu alhuganduge sikundi mihaaru vanee furihama-ah amaazu-vefa-eve adhi alhugandah vanee varah muhimmu hageegatheh reykaalaafa-eve. Allah (Kalaange) e ee hageegathekeve. Thiya beyfulhun-ves hulhuvifavaa sikundi-eh gengulhefi nama komme-ves dhuvahakun mi Hageegai fennaane-eve.

Ehen-kamun alhugandu mi nimmee blog kurun huttaalaasheve adhi mi blog ga huri hurihaa liyunthakeh fuhelaifeemeve. Evves meehakah nuvatha kamakah furassaara kuraakah alhugandu mihaaru beynumeh nooneve adhi alhugandu kurin furassaara kuri hurihaa faraaiythakuge kibain ihulaastheri-kamaa-eku ma-aafah edhemeve. Alhuganduge kureege webmaster gaathuga vaanee Hilath.com ga huri hurihaa liyunthakeh ves fuhelumah irushaadhu dheefa-eve.

Alhuganduge Twitter adhi Facebook account-thah annekkaa-ves vanee hack/hijack koffa kamaa medhu samaaluvaasheve. Adhi alhuganduge nan huthuru kurumah adhi alhugandaa medhu nafrath ufehdhumah ebai-meehun Islam dheenaa hilaaf mauloomaath lumakee ekasheegenvaa kamekeve. Efaraaiythah report kuraasheve.

Islam dheenashaai, Hageegathashaai, Amaankamashaai adhi Suvaruge-ah alhamen emmen Allah gendhavaashi. Aameen. -- Hilath Rasheed, 26 March 2015

No comments:

Post a Comment