Saturday, April 05, 2014

Global warming will go on for centuries - WMO

Mohamad Shinaz, a Maldives climate activist holds a sign reading 'Act Now Save Lives' as he is submerged in water in a 3m perspex tube. (AFP, file)

There has been no reverse in the trend of global warming and there is still consistent evidence for man-made climate change, the head of the UN World Meteorological Organisation (WMO) said on Monday.

A slowdown in the average pace of warming at the planet's surface this century has been cited by "climate sceptics" as evidence that climate change is not happening at the potentially catastrophic rate predicted by a UN panel of scientists.

But UN weather agency chief Michel Jarraud said ocean temperatures, in particular, were rising fast, and extreme weather events, forecast by climate scientists, showed climate change was inevitable for the coming centuries.

"There is no standstill in global warming," Jarraud said as he presented the WMO's annual review of the world's climate which concluded that 2013 tied with 2007 as the sixth hottest year since 1850 when recording of annual figures began. Read more

Why Kurt Cobain will always capture our teen spirit

Twenty years after the Nirvana frontman's death, a look at why he'll always matterFriday, April 04, 2014

Breaking News: Lanka to stop treating Maldivian cancer patients under Asandha

As today is the weekend in Maldives, Oevaru was unable to get an official comment from Maldivian authorities. However, staff at Asandhara authorities in Male’ informally told Oevaru that “from now on, Maldivians in Lanka will have to go to India to seek cancer treatment” but that “this was not definite”. Read more

ކުއްލިި ހަބަރު: ހުސް ނުވާ އާސަންދައިން ލަންކާގައި ދިވެހިންނަށް ކެންސަރުގެ ފަރުވާ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ


މިއަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ހަފުތާބަންދު ކަމުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަހެއް ވެސް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އާސަންދައިގެ އިދާރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން ނުރަސްމީ ގޮތުން ބުނީ ކެންސަރަށް ދިވެހިން ފަރުވާ ކުރަން ދާން ދެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާއަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިކަން އަދި ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށާއި އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސަރުކާރު ހުޅުވުމުން، ސަރުކާރުން މި މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމައި، ނިންމި ގޮތް، މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަންގާނެ ކަމަށެވެ...އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

What of morality?


I am nearing 40 yet there are so many things I don't understand. I'm a journalist absorbing all kinds of information, yet even the functioning of a small unit like the family is a mystery to me. Perhaps because I experienced a different kind of dynamics?

For example, I never threw away a cassette of Hindi songs played by any female relatives however much it bugged me and likewise, they never complained about my playing (loud) bands like Metallica, although once, when I asked them whether they liked it, they offered to answer my question by asking me "is that a song? sounds more like banging instruments in a chaotic fashion..."

So, I've never understood the petty quarrels that some families have. For instance, a brother deleting all the metal songs of his sibling from their shared computer just because he doesn't like it. This dysfunctional nature - what is it? Am I trying to make sense of this using the rationality I was brought up with? Is it because I strive to be just and fair and I grew up with likewise fair-minded siblings and other relatives that my mind cannot grasp what is meant by human petty-ness?

Hence, I don't understand when one of my friends tells me that he compromises - by not playing metal music loud because his sister does not like it - and still says he is OK with it. How can one be happy when one is not able to pursue his pleasures by sacrificing it for others who live in your shared space? I would like to understand it because by nature, I am not one to compromise any pleasure of mine. Even for a sibling.

For me, it's better we live in separate spaces but within easy access so that my sibling does not have to sacrifice his/her pleasures for the sake of me and vice versa and yet still have access to me. In fact, that's why I'm not a total hermit because in an interdependent world, you cannot be totally eccentric. You cannot be an island unto yourself because you still have to go and get the needful things from the next town or city where you inevitably meet all kinds of unpleasantness.

Still, even if you are married, it's still better to have separate rooms (in the same house or in the same neighborhood) so that you don't have to compromise your real individuality forever. You can come together in the compromised shared reality from time to time - when you need his/her company for example - so that you still have the time and opportunity to escape into your private realm and be your true, unhindered self.

So, what kind of bond makes you happy to compromise your pleasures without holding it in with frustration? I don't have the answer but this makes me sure that human beings are so vastly different from me that I should stop expecting that others - siblings or not - will hold similar values about a human being's place in family and society - or his/her sense of what ethics, morality and fairness is.

Thursday, April 03, 2014

Thankful for what?


After 2.5 years, the testing phase of my new environment is over. I can now live a life which can bring mental peace exactly the way I want.

I now know exactly who and what to avoid. Also, I now know exactly how to retain money so that I can live without causing inconvenience to any other.

It's sad I had to learn all this the hard way but I had to really conduct these experiments of give-and-take to test the sincerity of everyone around me and to understand who is fully unbiased towards flaws and oddities in my personality and character. For example, you can shower him/her with multi-million gifts but that wouldn't buy you his/her love - nor would he/she stop noticing you have a bad limp in your left leg, etc .

It's not my fault that I suffer from Arrested Development (AD) and other things freaky about me but, as one of my Maldivian friends in southern Colombo told me two years back, it's better for me to accept me being Nature's joke and ignore how the rest of the human species interact with or treat freaks of Nature like me. Thank you for making me see the light, my Maldivian friend.

I will now live as a hermit - until if there comes a day when I will be able to move into an environment of freaks so that I don't always feel the odd one out.

Having this kind of psychological burden (of constantly feeling you are the odd one out and that you therefore do not belong to this otherwise hetero-normative planet of straight like-thinking robots) prevents you from building your emotional defenses, and the result is your further degradation - people get to experience your mood swings and emotional vulnerability, and if they had even an ounce of respect for your freakish character before, you are going to become 100 percent undesirable now.

Nature is only Geometry - people trapped forever in vicious cycles of poverty, freaks trapped in an eternal downward spiral of personal and emotional tragedy, etc. Still, we are all supposed to be thankful and grateful. For what? Because there is still breath in my lungs? What good is physical life in a state of emotional death?

And we are supposed to help these rebels against Asad?

Tuesday, April 01, 2014

No point

Since the human brain receptors sensorily interpret electric signals to create and feel a physical reality of being, is there any way we can ever find out what this existence really is? So, I am going to stop reading science and bring an end to my lifelong quest of finding out what I am and what this universe is.

Monday, March 31, 2014

The 'search words' that led some readers to my blog

The words are ALL related to sex - even the one with the mention of religion:


Sunday, March 23, 2014

Dhaulathuge 3 baaru


Friday, March 21, 2014

Olhuvaalee Yameen nuvatha CNM tha?

Aharemen beyvvee dheenee minivankamah nuvatha 'secularism' ah govaalaa 'himeyn' muzaaharaa eh. Eh jinsu ge gulhun hingaa muzaaharaa akah eythi badhalu kollee kaaku? Thaareehu mi olhuvaalanee keevve?ރައީސް ޔާމީން މިރޭ އިޝާރާތްކުރެއްވީ ޒާކިރު ނައިކްގެ ދަރުސްގައި 2009 ވަނަ އަހަރު ދިވެއްސަކު (މުހައްމަދު ނާޒިމް) އިސްލާމެއް ނޫންކަން އިއުލާންކުރި ކުރުމަށެވެ. އެހާދިސާއަށްފަހު އޭނާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ދީނީ އިލްމުވެރިން ނަސޭހަތް ދިނުމުން އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް މައާފަށް އެދި ނޫސްވެރިންގެ ހާޒިރުގައި އަލުން އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށްފައެވެ.

އަދި އެއްޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް އަޑު އުފުލިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އިޝާރާތްކުރެއްވީ ބްލޮގަރ އަދި ކުރީގެ ނޫސްވެރިއެއްކަމަށްވާ ހިއްލަތު ރަޝީދު އިސްކޮށް ހުރެ ހެދިގޮނޑުދޮށު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހްތިޖާޖަކަށެވެ. އެމައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުވެސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށްވެސް އެމައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Maldives at a stalemate

...if you look at human history you'll find that development and higher standards of living was never achieved by governments controlling every aspect of what their citizens do, say, or think.

It's essential for people to have the room to think and learn freely in order for them to develop as human beings. How else are we going to create the scientists, engineers, artists, economists, and inventors of tomorrow who can take the reins of our country and move us forward into a bright future?

Developing a nation is not something that can be achieved by one man, no matter how many people voted for him. Read more


My 3rd curry is a hit

So who cares if anyone says men cooking is 'riha' (effeminate).

My third curry - a vegetable curry I cooked day before yesterday - is a real hit.


I, who usually eats only 1 'faraataa' (parata), ate 4 faraataas instead, and likewise, my adopted 24-year-old son ate so much, there is a danger he might become bloated and loose his hot looks and I might end up deciding not to marry him after all - like that creepy Hollywood director Woody Allen.

So, what was the secret?

Nothing extraordinary like my two previous curries but just an additional simple but key ingredient in addition to all the vegetables I added including carrots, brinjals, leeks, tomatoes, potatoes, etc. You can add whatever else you like, too, in order to make this curry sexy.

The secret was to add a quarter cup of 'rose syrup sherbet' or 'faluda' with the mixing of full cream milk with *gasp* something as simple as red coloring that gives a rosy flavor!


Of course, to balance the sweetness, I had to doubly increase the amount of chilli powder - from 3 small spoons to 6.

The result? The overt hotness ('kulhi kan') is offset by the sweetness. When you put it in your moth, there is a 'dhila' (scalding feeling on the tongue) but yet which immediately is soothed by the 'faluda' so that you feel that the curry is hot but you don't actually feel that hotness!

Aren't I a genius ;-) I should become a scientist of curries!

I'm now thinking of inviting Multi Color over to taste my curries - so that he might end up getting laid more :-)

Ingenuity makes all 'entertaining' difference between WHITE HOUSE DOWN and OLYMPUS HAS FALLEN


...Perhaps Fuqua emerges the winner in this 'presidential' race (is it a coincidence that the two rival films on an attack on the White House came out in the same year?) due to the more dark and engaging - not to mention - brutal story that is appropriate for such a concept. However, I only say this because Fuqua's story is more entertaining because in both films' cases, I've wondered how an attack on the White House can be carried, because in the TV anchor's words in Fuqua's movie, the White House is indeed the "most protected place on earth".

And this is where I found both movies' plots implausible though Fuqua's is more entertaining due to the way the terrorists are shown to use advanced technology - including sonar that prevents missile attacks. (A commentator to the above YouTube trailer comparison says we should not take these two movies seriously and says Fuqua is guilty of doing this in service of pure entertainment). Read more

Thursday, March 20, 2014

We held the demonstration for secularism but President Yameen says it was for gay rights?!


President Yameen has implied that EU removed their concessions for importing fish products from the Maldives because the country does not have religious freedom and the right to have same sex marriages...

The incidences that Yameen was referring to include how a Maldivian, Mohamed Nazim, stated during a question and answer session of Nazik Naik's talk in the Maldives in 2009 that he was not a Muslim. However, Nazim took back his statement after Islamic scholars showed him the error of his ways and issued a public apology.

The other incident that Yameen referred to was how blogger and former journalism Hilath Rasheed had called for allowing same sex relationships at a rally he led near in Male'. While police had looked into this case, there have been no charges on this issue so far. Full story